Kinderen Noardeast-Fryslân met z’n allen naar Tryater

Bijna 300 kinderen uit de gemeente Noardeast-Fryslân gaan woensdag 18 december met z’n allen in de bus naar het theater in Leeuwarden. Daar wonen ze de familievoorstelling ‘Karlsson fan it dak’ bij. Eerder kregen zij het gelijknamige boek van Astrid Lindgren cadeau, om op deze manier het Frysk lezen te bevorderen.

In de gemeente Noardeast-Fryslân staat het bevorderen van de Friese taal hoog op de prioriteitenlijst. Samen met Bibliotheken Noord Fryslân en 38 basisscholen heeft de gemeente ervoor gezorgd dat alle kinderen uit groep 5 het boek ‘Karlsson fan it dak’ kregen, dat in opdracht van de Afûk vertaald werd in het Frysk. Nu mogen ze ook nog met z’n allen naar De Harmonie in Leeuwarden om de Friese voorstelling van Tryater bij te wonen. ,,Meartalich opgroeie is in wichtich elemint yn de taalûntwikkeling fan bern en de gemeente Noardeast-Fryslân wol dat graach stimulearje en fasilitearje’’, stelt Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Memmetaal
In supermoai ynisjatyf’’, zegt actrice Eline de Vries, afkomstig uit Westergeest, die meespeelt in de voorstelling. ,,Wat is der no moaier dan ferhalen te lêzen en te hearren yn dyn memmetaal? Dizze tradysje moat behâlden wurde en dat kin allinnich troch sa folle mooglik boeken yn it Frysk oan te bieden. Oars wurdt de stap hieltyd grutter.’’ Over de voorstelling denkt Eline precies hetzelfde. ,,Hoe moai is it om mei it kâlde waar yn de magyske wrâld fan Karlsson te stappen. In ûngewoane, dwerse en grappige freon dy’t ek noch fleane kin. Hoe’t se dat fleanen op it toaniel útbyldzje? Ik soe sizze: ûntdek it sels!’’

De toneelvoorstelling ‘Karlsson fan it dak’ is te zien van 14 tot en met 30 december in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.
Meer informatie: www.tryater.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *