Nieuws!

‘Mei elk bern in bytsje makliker’

Doe’t Jeanette van Dellen (36) út Dokkum har earste berntsje krige, dochter Meike, wie se in hiele foarsichtige mem. As it famke gûlde gong se der daliks hinne. Mei de twadde dochter, Senne, waard Jeanette al wat makliker. En de tredde? ‘Jelke lit ik moai syn gong gean.’

Jeanette woe altyd al graach mem wurde. Doe’t se yn 2004 mei har man Sijtze van Dellen troude, koe se eins net wachtsje oant it safier wie. Mar it rûn oars. Nei oardel jier wie Jeanette noch net yn ferwachting en giene se nei dokter. Om’t it net slagge op de natuerlike manier, belâne se yn it IVF-trajekt.

Yn july 2008 waard harren earste dochter Meike berne. ‘Yn it begjin wie ik hiel foarsichtich en ik die myn uterste bêst om alles goed te dwaan. As sy nachts even gûlde, helle ik har der fuort út.’ Doe’t Meike in healjier wie, die bliken dat sy heupdysplasy hie. It lytse famke moast twa wiken yn it sikehûs lizze, dêrnei seis wiken yn it gips en doe noch in healjier in spreidbroekje oan.

Mei 13 moanne moast se wer operearre wurde, ditkear omdat se in skedelôfwiking hie. Nei de fiif oeren duorjende operaasje hie Meike in hiel grut litteken, fan ear ta ear. ‘Se mocht nearne tsjinoan stjitte, dus wy hiene thús alle skerpe punten ôfdutsen en ik stie oeral altyd op ’e noas by. Ik wie hiel bang dat der wat barre soe. Dat bleau ek sa doe’t se âlder wie.’

Jeanette en Sijtze woenen graach in twadde berntsje. Ek dizze kear rekke Jeanette mei IVF yn ferwachting. Op Falentynsdei 2013 waard Senne berne. In hiel maklike poppe. ‘Ik wie sels ek relaxter as by de earste. As se gûlde, liet ik har earst moai gewurde en dan gie it faak fansels wol oer.’
groot gezin

Foar Jeanette en Sijtze wie harren húshâlding mei twa famkes no folslein. Se hienen it poppeguod krekt ferkocht doe’t Jeanette ûntduts dat se wer yn ferwachting wie. Dat kin dochs net, tocht Jeanette. Mar it wie echt wier. ‘Ik ha twa wiken fan ’e kaart west, want ik hie der net mear op rekkene. Boppedat fûn ik it mei twa bern al drok, hoe moast it aanst mei trije?’

Sijtze fûn it daliks fantastysk dat se noch in lytse poppe krigen. Senne wie noch gjin twa doe’t Jelke berne waard. ‘Dat makke de kreamtiid hiel oars. Doe’t Senne berne waard, gie Meike al nei skoalle. No wie Senne altyd thús. As ik Jelke oan it boarst hie, hie Senne fan alles by de ein. Se helle alle kastjes iepen of pakte de billedoekjes út de ferpakking. Dêrtroch krige Jelke as poppe minder oandacht. Ek no’t hy âlder wurdt, lit ik him folle mear syn gong gean as dat ik earder by de fammen die. Hy kriget folle mear de kâns om de wrâld te ûntdekken, want ik kin der net hieltyd by wêze. En as hy in kear falt en bloed hat? Dan pak ik even in doekje. By de earste hie ik dan al yn panyk west.’

‘No’t de bern 7, 3 en 1 jier binne, bin ik mei it iten folle stranger. As Meike it iten net lekker fûn, makke ik wat oars foar har. Dêr begjin ik no net mear oan. Se moatte alle trije mei de pot mei ite. As âlders fan trije bern moatst wol makliker wurde. Loslitten giet mei de twadde ek al better. Meike wie 5 jier doe’t se foar it earst útfanhûs gie. Senne hat it dêr no al oer, dus dat sil net lang mear duorje. En de âldste mei, no’t se 7 jier is, sels nei skoalle rinne mei freondintsjes. Dat fûn ik de earste kear hiel spannend, mar ik tink dat Senne wol earder mei har grutte sus mei giet. Ik merk dat ik hieltyd myn grinzen ferlis. Mei de oare bern giest ek folle mear fergelykjen. Meike wie bygelyks al skjin doe’t se trije wie. No tink ik by Senne: gean no even op it potsje, dyn sus koe dat al op dizze leeftyd. Mar gjin bern is gelyk. En tusken jonges en famkes sit ek wer ferskil. Jelke is folle dryster yn alles.’

Soms hat Jeanette dagen dat se tinkt: ha ik alle bern wol likefolle oandacht jûn? ‘Mar dat is tink ik mear myn eigen gefoel. Ik ha de bern noch nea kleien heard. Jûns op bêd krije se allegearre in momintsje foar harsels en Sijtze en ik ferdiele de bern sa no en dan, sadat wy om beurten mei elk bern allinne binne. Sa geane Meike en ik om de seis wiken tegearre de stêd yn. Gesellich winkelje en ergens wat drinke. Dêr genietsje wy beide fan. Dan hat de âldste wer even alle oandacht foar harsels. Lykas eartiids.’

Tekst: Klasina van der Werf

Bron: Lytse Heit&Mem 2016

 

Ee positief over nieuwe weg

De bewoners van Ee zijn positief over de plannen voor de nieuwe weg (N358) in Ee. Zowel dorpsbelang als de DOM-commissie (Dorps Ontwikkelings Maatschappij) mochten meedenken over hoe de nieuwe weg door Ee eruit moet komen te zien.

De provincie Fryslân presenteerde onlangs het schetsontwerp tijdens de laatste inloopavond. ,,Ik ha echt it idee dat der lústere is nei wat it doarp wol. It is fansels wol hiel lestich om elkenien op deselde streek te krijen. Mar wy binne hiel tefreden oer hoe’t it proses ferrûn is. En ik tink echt dat wy no in prachtich moaie dyk krije”, aldus voorzitter Jelmer Kok van de DOM-commissie.

Ook Kroodsma is het daarmee eens. ,,De plannen sjogge der goed út. Mar ik tink wol dat it foar de minsken ek efkes wennen wurdt aanst. Wy moatte stadiger troch it doarp ride en rjochts hat straks foarrang. Dat is wol efkes oars as dat it no is. Mar wy binne positiyf en hoopje dat it der goed út komt te sjen”.

Aanleiding voor de nieuwe weg is: de veiligheid verbeteren en de bereikbaarheid van Ee vergroten. Ook is de weg nodig toe aan onderhoud. Het uiteindelijke doel is dat er een weg komt die past bij het historische karakter van het dorp. Zoals het nu staat gaan de werkzaamheden aan de weg halverwege 2017 van start.

Meer informatie: www.fryslan.frl/ee

Zomergasten (3): varen langs de Waddeneilanden

Wat vinden toeristen van Dokkum en waarom hebben ze juist deze stad uitgekozen om hun vakantie door te brengen? De redactie van In-dokkum.nl zoekt ze deze zomer op langs de waterkant, op de camping of in de winkelstraten van Dokkum. In deze derde aflevering vertelt Nico van de Pel (76) uit Limmen (Noord-Holland) waarom hij er samen met zijn vrouw Louke voor gekozen heeft om met de boot op vakantie te gaan.

Zomergasten in Dokkum. Foto: Marit Anker

,,We varen deze keer langs de Waddeneilanden. Texel, Vlieland en Terschelling hebben we al gehad. Hierna gaan we naar Schiermonnikoog. We gebruiken Dokkum vaak als tussenstop tijdens onze boottochten. Het is hier altijd gezellig. De sfeer is prettig en het centrum is prachtig. Twee jaar geleden zijn we naar de Bonifatiuskapel geweest en we hebben vanuit Dokkum ook het Fiskershúske in Paesens-Moddergat weleens bezocht.

We gaan al 25 jaar met de boot op vakantie. Daarvoor heb ik altijd aan zweefvliegen gedaan, al sinds 1973. Zweefvliegen is één van de mooiste sporten die er bestaat, maar je doet het altijd alleen. Mijn vrouw kon nooit mee. Daarom ben ik in 1999 gestopt en hebben we een zeilboot gekocht. Nu genieten we van onze vakanties met de boot. Dit vinden we allebei leuk. Vooral de vrijheid. Je bent wel afhankelijk van het weer, dat maakt het varen soms spannend.

We hebben al heel wat mooie tochten gemaakt, naar Zweden, Duitsland en Denemarken. We zagen nu wat op tegen de lange oversteek. Vandaar dat we dit jaar voor de Waddeneilanden hebben gekozen. Een prachtig gebied. De Duitse Waddeneilanden zijn ook mooi, maar daar is het lang zo gezellig niet als hier.’’

Tekst Klasina van der Werf; Foto: Marit Anker

Partoer onderzoekt samen met studenten aansluiting arbeidsmarkt

PartoeD'Driver gaat onderzoek doen naar de aansluiting die de opleiding D’Drive van het Friesland College heeft op de arbeidsmarkt. D’Drive biedt een verscheidenheid aan opleidingen aan in de creatieve sector.

Om het onderzoek overzichtelijk te houden richt Partoer zich in eerste instantie op het segment kunstopleiding. Deze opleiding bevindt zich in het gebouw De Neushoorn, dat begin 2016 is geopend. Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, is kennis van het werkveld nodig. Welke ontwikkelingen spelen er in het werkveld? Waar is behoefte aan?

Zowel Partoer als D’Drive vinden het belangrijk studenten bij het onderzoek te betrekken. Door studenten gesprekken te laten voeren met ondernemers en opdrachtgevers in het werkveld, krijgen zij een beter beeld van het type werk dat zij in de toekomst gaan doen en kunnen ze beter bepalen welke richting ze op willen. Bovendien wordt het ondernemerschap van studenten versterkt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeker Lotte Piekema van Partoer. Zij is tevens projectleider en contactpersoon. Het onderzoek gaat na de zomervakantie van start en in december worden de resultaten opgeleverd. Zo kunnen de conclusies en aanbevelingen meegenomen worden in de ontwikkeling van de opleiding voor het schooljaar 2017-2018.

Zie ook: www.partoer.nl

Apotheek in centrum Dokkum sluit in 2017 haar deuren

De apotheek in de Vlasstraat in Dokkum gaat volgend jaar dicht. Eigenaren en apothekers Peter Horsthuis en Reinette Stenekes hebben geprobeerd om deze vestiging in het centrum zo lang mogelijk open te houden, maar het is financieel niet langer haalbaar.

apotheek dokkum foto

Alle klanten van Apotheek Dokkum kunnen voortaan terecht bij de vestiging aan de Birdaarderstraatweg bij de Sionsberg. ,,Sinds de opening van de huisartsenpraktijk op dit terrein zag je al dat er steeds meer mensen naar onze hoofdvestiging kwamen. De locatie in de binnenstad was meer een afhaalpunt geworden. Met de huidige strengere eisen is het niet meer haalbaar om zo’n kleine apotheek open te houden’’, aldus Horsthuis.

Verbouwing hoofdvestiging

De service-apotheek is sinds 1974 in de Vlasstraat gevestigd. De bereikbaarheid is hier altijd een probleem geweest. Vooral laden en lossen was moeilijk in deze nauwe straat. Daarom werd begin jaren ’90 het pand aan de Birdaarderstraatweg gebouwd. ,,We gaan ons nu helemaal richten op deze hoofdvestiging. Zo worden de balies uitgebreid van drie naar vier, de entree wordt verplaatst en de zitruimte wordt groter.”

Afhaalkluisjes, herhaalservice en bezorging
De klanten die gewend waren om naar de apotheek in de binnenstad te gaan komen dezelfde personen in de hoofdvestiging weer tegen. Om het voor de klanten makkelijker te maken biedt de apotheek afhaalkluisjes aan bij de apotheek en de supermarkten Jumbo en Spar in Dokkum waar mensen hun medicijnen snel, veilig en gemakkelijk kunnen afhalen. Ook kunnen klanten gratis gebruik maken van de automatische herhaalservice en voor mensen die ziek zijn of slecht ter been blijft de bezorgservice van kracht.

Sluiting en heropening
De apotheek in de Vlasstraat blijft nog dit jaar open. Alleen rond de bouwvakvakantie zijn de deuren, net als voorgaande jaren, gesloten. De verbouwing van de hoofdvestiging vindt eind dit jaar plaats zodat het vernieuwde pand begin volgend jaar heropend kan worden.

Meer informatie: www.apotheekdokkum.leef.nl

Tekst: Klasina van der Werf

Zomergasten (2): Voor het eerst in Dokkum

Wat vinden toeristen van Dokkum en waarom hebben ze juist deze stad uitgekozen om hun vakantie door te brengen? De redactie van in-dokkum.nl zoekt ze deze zomer op langs de waterkant, op de camping of in de winkelstraten van Dokkum. In deze tweede aflevering vertellen Nancy (25) en Gjalt Elsinga (28) uit Dronryp over hun eerste bezoek aan Dokkum.

2016zomergasten2

,,Via de Facebookpagina van Lifestyle 1622 kwamen we erachter dat het vandaag koopzondag in Dokkum is. Wij gaan wel eens vaker winkelen in het weekend met onze zoon Julian die nu een half jaar oud is. Meestal gaan we naar Leeuwarden, Sneek of Heerenveen. In Dokkum waren we nog nooit eerder geweest. Voor ons gevoel ligt dit in een uithoek, maar dat valt best mee. We vinden het een mooi stadje met indrukwekkende panden.

We hebben geparkeerd bi
j de Helling en zagen dat de molen geopend was voor publiek. We hebben daar even een kijkje genomen, want ik was nog nooit in een molen geweest. Vanaf de molen zie je het water met de bruggetjes, een mooi gezicht. Ik heb nieuwe schoenen gekocht bij Lifestyle 1622 en we gaan nu met de kleine man het terras op. Even wat drinken. We gaan vast wel weer eens naar Dokkum. Misschien met de Admiraliteitsdagen.’’

Tekst: Klasina van der Werf, Foto: Marit Anker

Eerste certificaten voor Frij Stipers CH2018 uitgereikt

De eerste vrijwilligers die aan de slag gaan bij de activiteiten van Culturele Hoofdstad hebben hun certificaat gehaald. Zij hebben de basistraining Frij Stiper succesvol afgerond.

vrijwilligers CH2018 certificaten

In totaal worden duizend mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid. Wellzo verzorgt de werving en selectie van de vrijwilligers, ook wel Frij Stipers genoemd. Het is de bedoeling dat zeventig procent van de vrijwilligers uit Leeuwarden komt, de rest uit andere delen van Fryslân.

De Vrijwilligers Academie Fryslân, een initiatief van Partoer, voert het scholingsprogramma voor de Frij Stipers uit. ,,Het is een prachtig project. Fantastisch dat de stichting Culturele Hoofdstad 2018 investeert in mensen die het minder goed getroffen hebben in het leven. Je ziet mensen opbloeien. Ze voelen zich nuttig en doen weer mee. Voor onze Vrijwilligers Academie is dit een mooie kans om meer bekendheid te krijgen’’, aldus Els Hiemstra van Partoer.

Het is de bedoeling dat alle duizend vrijwilligers de basistraining Frij Stiper volgen. Deze training bestaat uit de onderdelen: communicatievaardigheden, sociale vaardigheden en omgaan met lastig gedrag, samenwerken/teamvorming, gastvrijheid en eigen kwaliteiten. Als zij dit certificaat hebben gehaald kunnen ze met verdiepingsmodules hun kennis en vaardigheden uitbreiden op basis van de taken die ze gaan doen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een training verkeersregelaar volgen, taalcursussen, een AED-training of EHBO-cursussen, of het certificaat instructie verantwoord alcohol schenken halen.

Het streven is dat dat de vrijwilligers na 2018 doorstromen naar de arbeidsmarkt, opleidingen, werkstages of regulier vrijwilligerswerk.

Via de website www.vrijwilligersacademiefryslan.nl kunnen vrijwilligers zich inschrijven voor interessante trainingen en workshops. De Vrijwilligers Academie Fryslân verbindt vraag en aanbod.

Meer informatie: tel: 058-3030134 of e-mail: info@vafryslan.nl

Op de foto: De eerste vijf vrijwilligers die de basistraining Frij Stiper hebben gehaald.

Zomergasten: ‘Vriendelijke mensen in Dokkum’

Wat vinden toeristen van Dokkum en waarom hebben ze juist Dokkum uitgekozen om hun vakantie door te brengen? De redactie van In-Dokkum.nl zoekt ze deze zomer op langs de waterkant, op de camping of in de winkelstraten van Dokkum. In deze eerste aflevering vertellen Teake (63) en Zus (61) Rijpma uit Greonterp (Zuidwest-Friesland) hoe ze in Dokkum terecht zijn gekomen.

Zomergasten in Dokkum. Foto: Marit Anker

,,Als het mooi weer is gaan we altijd met de boot weg, samen met onze hond Bijke. Elk jaar komen we tenminste één keer in Dokkum. Deze keer zijn we hier via de Elfstedenvaarroute terechtgekomen. Vooral het gedeelte van Leeuwarden naar Dokkum is prachtig om te varen. Het is hier heel anders dan in de omgeving van Greonterp, waar wij vandaan komen. Alles is veel ruimer en weidser en je ziet hier bijna geen windmolens. Op een gegeven moment moesten we wel heel voorzichtig onder een bruggetje doorvaren. Die was 4,5 meter breed en onze boot is 3,85. Dat was even spannend.

Dokkum is een prachtig stadje met een mooi centrum en vriendelijke mensen. Als je binnen komt varen lijkt het meteen al heel mooi met de molens langs de kant. Toch zouden we hier niet willen wonen. Voor ons gevoel is Dokkum een uithoek, veel te ver weg.

We blijven hier één of twee nachten en gaan in elk geval even wandelen over de bolwerken. Uiteraard nemen we ook een kijkje in de binnenstad, dat is een museum op zich. We vinden het leuk om onderweg af en toe een stadje te bezoeken om te sneupen in de winkels en boetiekjes.

Wij zijn altijd al liefhebbers van bootvakanties geweest. Vroeger gingen we met een sloep en een tent op vakantie. Nu kunnen we slapen in de boot, dat is een stuk gemakkelijker. Als het ons ergens niet bevalt, starten we de motor en gaan we weer verder naar een andere plek.’’

Tekst: Klasina van der Werf; Foto: Marit Anker

Zelfs het weer is goed FOUT in Ee

EE – Goed-Fout of Goet-Foud of Goedt-Faut. Dat is het thema tijdens het dorpsfeest in Ee. Zowel de feestcommissie als de dorpsbewoners hebben hun best gedaan om een succes van het feest te maken. Vrijdagochtend waren er al diverse spelletjes te doen voor de leerlingen van de basisschool. Zo waren er voor de jongsten spelletjes met als thema Sinterklaas. De kleuters hadden wel in de gaten dat dit ‘goed fout’ was: Sinterklaas en pepernoten in de zomer? Dat kan toch niet?

Wat het weer betreft leek het alles behalve zomer. Vooral tijdens de optocht viel de regen af en toe met bakken uit de hemel. Niet alleen de wagens, maar ook het weer was goed FOUT. De inwoners die vanavond vanwege het slechte weer thuis zijn gebleven krijgen zaterdagochtend de kans om de optocht alsnog te zien. Vanaf half tien vertrekken de wagens vanaf de Achterwei naar de Stienfeksterwei- dr. Ruinenstrjitte- Fivershof- Stienfeksterwei-Uniastrjitte -Achterwei. De route wordt twee keer gereden.

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf 

Optocht 2016 Ee DSC_0315 DSC_0354 DSC_0357 DSC_0398 DSC_0400 DSC_0465 DSC_0522 DSC_0532 DSC_0547 DSC_0562 DSC_0578 DSC_0597 DSC_0550

Jeroen van der Boom en Berget Lewis maken line-up Admiraliteitsdagen compleet

Jeroen van der Boom en Berget Lewis, DJ Steff da Campo en de band Beethoven maken de line-up van de Admiraliteitsdagen in het eerste weekend van september compleet.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de Nederlandse rockband Di-Rect zaterdagavond 3 september op het podium in de historische binnenstad van Dokkum zal staan. Danny de Munk vertolkt op de vrijdagavond de rol van admiraal.

Jeroen van der Boom

Jeroen van der Boom is vooral bekend als Nederlandstalige zanger, tv-presentator en hij maakt onderdeel uit van de gelegenheidsformatie De Toppers. Hij scoorde twee nummer 1-hits met ‘Jij bent zo’ en ‘Eén wereld’. Vorig jaar stond hij met het nummer ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij in de hitlijsten. Komend seizoen staat Van der Boom voor het eerst in het theater met de voorstelling ‘Jeroen van der Boom in Concert’. Tijdens de Admiraliteitsdagen is hij op de zaterdagavond te zien.

Jeroen van der BoomBerget Lewis

Berget Lewis

Berget Lewis is uitgeroepen tot ‘beste zangeres van Nederland’. Als één van de vijf leading ladies van de ‘Ladies of Soul’ knalt ze van de bühne met haar krachtige stemgeluid. Ze staat tot ver over de grenzen met de bekendste artiesten op de grootste podia en betoverde het publiek tijdens haar uiterst succesvolle theatertours . Ze schitterde als Maria in het televisiespektakelstuk ‘The Passion’ en wordt alom geroemd als een vocaal fenomeen. Als gastsolist treedt Berget Lewis tijdens de opening van de Admiraliteitsdagen op met Danny de Munk, aangevuld door honderden muzikanten.

DJ Steff da Campo en Beethoven

DJ Steff da Campo treedt zaterdagavond tussen de artiesten door op zodat er geen pauzes zijn. Met Steff da Campo wordt het gegarandeerd een avond vol feest. Hij wordt omschreven als één van meest veelzijdige, behendige en ‘exciting’ DJ-talenten die Nederland te bieden heeft. Ook de coverband Beethoven staat op het podium tussen de tientallen authentieke schepen. Deze band met topmuzikanten uit heel Nederland speelt zowel de laatste hits als muziek uit de jaren ’80 en ’90.

Drie dagen maritiem avonturenpark

De Admiraliteitsdagen staan vooral bekend om de concerten met topartiesten bij het beroemde keerpunt van de Elfstedentocht, maar er is in het eerste weekend van september veel meer te doen. ,,Dokkum wordt tijdens de Admiraliteitsdagen omgetoverd tot één groot maritiem avonturenpark’’, aldus voorzitter Jan Michiel van der Gang. ,,In en om de bolwerken kun je dansen, vliegen, roeien, springen of zweven. Reddingsdemonstraties, een sloepenrace, bungee-roeien of helikoptervluchten waarbij liefhebbers eruit mogen springen: alle zintuigen worden geprikkeld.’’

Dokkum wordt tijdens de Admiraliteitsdagen omgetoverd tot één groot maritiem avonturenpark. Foto: Nanne Nicolai

Dokkum wordt tijdens de Admiraliteitsdagen omgetoverd tot één groot maritiem avonturenpark. Foto: Nanne Nicolai

Tekst: Klasina van der Werf

Foto’s: Marit Anker en Nanne Nicolai